Germanor 2019

Amb motiu de la Campanya anual de Germanor es publiquen els comptes i la memòria d’activitats de l’arxidiòcesi.

El balanç de l’arxidiòcesi amb data de 2018 —que suma tots els comptes d’explotació del bisbat, les parròquies, delegacions i institucions i que aquest any ha incorporat tota l’activitat educativa— ascendeix a 19.631.457 euros. Una activitat econòmica que, a partir d’aquest exercici, s’auditarà anualment responent així a la nostra voluntat de complir amb l’objectiu de transparència.

La majoria dels ingressos provenen de les aportacions voluntàries dels fidels, de les activitats pròpies d’altres ingressos com, per exemple, la venda de patrimoni, ascendint a un total de 4.049.936,04 euros, ingressos que es mantenen en xifres similars a les d’anys anteriors.

Una altra xifra és la rebuda del Fons Comú Interdiocesà —l’aportació dels habitants de l’arxidiòcesi a través de la casella de la Declaració de la Renda— que ha estat de 2.312.090,44 euros.

Bona part dels ingressos —un total de 7.537.031, 03 euros—van dirigits a la conservació d’edificis i despeses de funcionament. El segueixen la retribució del personal laic —on es compta també l’activitat educativa— i les accions pastorals i assistencials.

A més, durant l’exercici 2018 s’ha obtingut un excedent o capacitat de finançament de 973.311,39 euros, recursos destinats a amortitzar els crèdits obtinguts per a la rehabilitació d’esglésies parroquials i llocs de culte.

Pel que fa a l’activitat assistencial i pastoral, durant l’any 2018 a l’arxidiòcesi es van atendre a 74.760 persones (ancians, malalts crònics, persones amb discapacitat i drogodependents i persones en risc d’exclusió social, entre d’altres) en els 148 centres socials i assistencials. Sense oblidar tota la tasca que fa Càritas gràcies als seus 1.170 voluntaris o la dedicació dels 130 preveres, els 346 religiosos i religioses, els 858 catequistes, els mestres i educadors dels 28 centres educatius catòlics… i una llarga llista de persones que amb el seu testimoni cristià contribueixen a millorar la nostra societat.

La recaptació de la col·lecta de Germanor de 2018 realitzada en les 201 parròquies i llocs de culte de l’arxidiòcesi va ascendir a 43.894,73 euros.

Informació econòmica de tot Catalunya

A nivell de totes les diòcesis amb seu a Catalunya, les aportacions voluntàries dels fidels (42.701.492 euros) sumat als ingressos procedents de l’assignació tributària (22.420.902,14 euros) van suposar el 60% dels ingressos ordinaris de l’Església durant el 2018. Pel que fa a les despeses, un total de 43.100.121,03 euros es van destinar a la conservació d’edificis i despeses de funcionament (40,36 %) mentre que un 24.850.049,91 euros va anar a l’acció pastoral i assistencial (23,27 %). La resta de partides van ser per a la retribució del personal laic, el clergat i per als centres de formació (Seminari, col·legis…).

Descarregar Revista

Descargar Revista